Điện thoại liên doanh

1.200.000 đ 1.800.000 đ
2.900.000 đ 3.700.000 đ
1.600.000 đ 2.500.000 đ

(1)
1.800.000 đ 2.800.000 đ
5.540.000 đ 8.500.000 đ
3.000.000 đ 5.000.000 đ
5.000.000 đ 7.000.000 đ
1.200.000 đ 1.800.000 đ
3.560.000 đ 5.000.000 đ
2.100.000 đ 3.500.000 đ
1.200.000 đ 1.800.000 đ
4.600.000 đ 6.000.000 đ
5.500.000 đ 7.500.000 đ
5.000.000 đ 8.000.000 đ