Điện thoại liên doanh

8.900.000 đ 16.000.000 đ
2.300.000 đ 5.000.000 đ
1.700.000 đ 3.000.000 đ
5.500.000 đ 9.500.000 đ
9.500.000 đ 18.000.000 đ
3.000.000 đ 5.500.000 đ
3.500.000 đ 6.000.000 đ
2.700.000 đ 3.200.000 đ

(2)
Liên hệ để biết giá
1.200.000 đ 4.600.000 đ
3.500.000 đ 6.000.000 đ
2.500.000 đ 5.000.000 đ
5.500.000 đ 10.500.000 đ
2.500.000 đ 5.000.000 đ
2.100.000 đ 3.500.000 đ
2.300.000 đ 5.500.000 đ
1.800.000 đ 2.300.000 đ