Điện thoại liên doanh

(2)
Liên hệ để biết giá
3.500.000 đ 6.000.000 đ
2.100.000 đ 3.500.000 đ
2.800.000 đ 3.500.000 đ
2.500.000 đ 3.500.000 đ

(1)
4.200.000 đ 6.000.000 đ

(2)
1.500.000 đ 2.500.000 đ

(1)
1.800.000 đ 2.800.000 đ
700.000 đ 1.000.000 đ
1.300.000 đ 1.800.000 đ
1.800.000 đ 2.800.000 đ
3.140.000 đ 4.200.000 đ