Điện thoại liên doanh

(2)
1.500.000 đ 2.500.000 đ
3.800.000 đ 5.000.000 đ
1.460.000 đ 2.500.000 đ
3.800.000 đ 5.000.000 đ
700.000 đ 1.000.000 đ
2.500.000 đ 3.500.000 đ

(1)
1.800.000 đ 2.800.000 đ

(1)
4.200.000 đ 6.000.000 đ
2.800.000 đ 3.500.000 đ
5.000.000 đ 7.000.000 đ
3.500.000 đ 6.000.000 đ
1.600.000 đ 2.500.000 đ