Điện thoại liên doanh

2.300.000 đ 5.000.000 đ
2.350.000 đ 3.100.000 đ
2.400.000 đ 4.500.000 đ
2.400.000 đ 5.000.000 đ
2.500.000 đ 5.000.000 đ
2.500.000 đ 5.000.000 đ
2.500.000 đ 3.500.000 đ
2.500.000 đ 3.400.000 đ
2.700.000 đ 3.200.000 đ
2.700.000 đ 5.000.000 đ
2.800.000 đ 3.500.000 đ