Điện thoại liên doanh

2.900.000 đ 3.700.000 đ
5.540.000 đ 8.500.000 đ
1.300.000 đ 1.800.000 đ
3.140.000 đ 4.200.000 đ
5.000.000 đ 8.000.000 đ
1.800.000 đ 2.800.000 đ
8.540.000 đ 12.500.000 đ
5.500.000 đ 10.000.000 đ
1.200.000 đ 1.800.000 đ

(1)
1.800.000 đ 2.800.000 đ
5.500.000 đ 7.500.000 đ
2.300.000 đ 3.200.000 đ
1.200.000 đ 1.800.000 đ