Điện thoại liên doanh

2.350.000 đ 3.100.000 đ
3.000.000 đ 5.000.000 đ
4.600.000 đ 6.000.000 đ
1.200.000 đ 1.800.000 đ
1.300.000 đ 1.800.000 đ
2.100.000 đ 3.500.000 đ
3.800.000 đ 5.500.000 đ
3.560.000 đ 5.000.000 đ
1.500.000 đ 2.500.000 đ
2.250.000 đ 3.100.000 đ
4.000.000 đ 8.500.000 đ
5.500.000 đ 10.000.000 đ
5.560.000 đ 15.000.000 đ
5.540.000 đ 15.000.000 đ
5.500.000 đ 9.000.000 đ