Điện Thoại Samsung

2.100.000 đ 3.500.000 đ
2.400.000 đ 4.500.000 đ
2.100.000 đ 3.200.000 đ
2.200.000 đ 5.000.000 đ
1.500.000 đ 3.500.000 đ
2.200.000 đ 5.000.000 đ
2.600.000 đ 3.600.000 đ
2.700.000 đ 5.000.000 đ